Rom for miljø

Gode miljøbygg

Vi ønsker å tilby våre kunder gode miljøbygg, og vi tror bygg med lavt energiforbruk og lav miljøbelastning vil gi både oss og våre kunder konkurransefortrinn. Vår miljøsatsing bidrar til langsiktig verdiskapning og ivaretar vårt samfunnsansvar. 

Roms eiendomsportefølje består hovedsaklig av eldre bygg, men eiendomsmassen blir gradvis nyere. I våre nye prosjekter har vi en ambisjon om å tilfredsstille kravene til BREEAM Excellent. Ambisjonen er at vi skal ta i bruk Breeam In Use når denne standarden foreligger i norsk versjon i løpet av 2013, og BREEAM Community når den er klar.

Miljøopprydding på Brakerøya

Brakerøya ble frem til 1972 brukt som anlegg for impregnering av jernbanesviller. Nå har Rom ryddet opp. Opprydningen er gjennomført i tråd med pålegg og tillatelser gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Rom har hatt høye ambisjoner for opprydningen og har benyttet løsninger som gir best mulig kontroll og resultat. Målene for opprydningen har vært:

• Ingen forurensningsrisiko, verken på land   eller i sjøen
• Minst mulig transport av masser
• Ingen sjenerende lukt

Programmet for overvåking i sjøen og på land vil fortsette i 2013.

Total mengde kreosot som har blitt levert til godkjent deponi er betydelig:

Tall i tonn: 2009 2010 2011 2012 Totalt
Kreosotholdig jord     10 974 19 327 30 301
Kreosotholdig jord definert som farlig avfall 600 587 17 851 47 613 66 651
Kreosotholdig tresviller   6 28 32 66
Kreosotholdig slam fra anlegget for rensing av grunnvann 97 102 200 149 548
Sum 697 695 29 053 67 121 97 566

Det finnes ingen godkjente deponier i Norge for kreosotholdig jord. Det ble derfor kjørt 2 096 lastebillass til godkjent deponi i Sverige og tre båtlaster til Nederland.